Vzorová smlouva mezi objednatelem a umělci

Smlouvu si poupraví objednatel (zákazník) a tu může umělcům předložit k podpisu.

Smlouva o dílo 

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku (dále jen „Smlouva“)

Bonifác Vzorový, Bezejmenná 6, 110 00 Praha 1, Mobil: +420 777 123 456; Mail: info@besidky.cz ;   (dále jen „Objednatel“) a

Jméno a Příjmení:              . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Trvale bytem:                               . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                                            

Datum narození: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Mobil:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

E-mail:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . .  . . . . . .    IČO:  . . . . . . . . . . . . . . .  

Číslo účtu:     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         Kód banky:                . . . . . . . . . . 

Korespondenční adresa:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Umělec“ a společně jen „Smluvní strany“)             

 

 I. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je osobní účast Zhotovitele na akci rodinná privátní mikulášská nadílka konaná ve čtvrtek 5.12.2019 od 19:00 a umělecké vystoupení podle požadavků Objednatele (dále jen „Vystoupení“), a závazek Objednatele uhradit Zhotoviteli sjednanou odměnu dle této smlouvy. Na vystoupení by měl účinkovat: jeden Mikuláš, čert a anděl.

 

II. Práva a povinnosti Zhotovitele

1.       Zhotovitel se zavazuje dostavit oděný ve vlastním kostýmu „ANDĚL“ nejpozději 5 minut před zahájením Vystoupení na adresu: xxx  a setrvat po celou dobu Vystoupení (minimálně však 20 minut), jejíž obsahovou náplní je: 

2.       Minimální požadavky na kostým: 

Mikuláš - bílá/krémová košile sahající až k botám s dlouhými rukávy; zdobený ornát; vysoká čepice Mitra; vousy; berla/hůl o minimální výšce 170 cm; kniha, kterou zabalíte do okrasné vazby ze zdobné látky, proutěný koš velký; bílé rukavice; (brýle nejsou nutné). 

Čert bez obličejové masky; rohy; začerněný obličej; vesta/bunda/kabát s kůží nebo kožešinou; naplněný jutový pytel převázaný provazem; starý řetěz přehozený přes tělo či ovázaný okolo pasu; doporučují se na pytel našít vycpanou ponožku s bačkorou nebo botičkou; vidle či trojzubec; kopyto není nutné; paruka není nutná.  Pomůcky: naplněný měšec/pytlík uhlím (kamínky), které bude čert rozdávat dětem, černá tužka na obličej, kterou bude čert špinit děti/čmárat jim na tváře a ruce.

Anděl - bílé šaty; světlé/krémové/bílé boty; na zádech bílá andělská křídla; dlouhé bílé rukavice; proutěná ošatka; doporučuje se na čelo umístit hvězdičku či nasadit na hlavu čelenku, která bude nést nad hlavou kruhovou zlatou či stříbrnou svatozář.

3.       Zhotovitel se zavazuje Vystoupení provést tak, aby odpovídalo obecně uznávaným standardům kvality Vystoupení obdobného druhu.  Zhotovitel se zavazuje konzultovat obsahovou náplň Vystoupení s Objednatelem a neužívat v rámci svého Vystoupení alkohol, omamných látek, nekouřit, nepoužívat žádných vulgarit, urážek, neponižovat, nezesměšňovat osoby či spolky, neužívat rasistické nebo jiné diskriminační poznámky a neprojevovat zde své politické názory, ledaže by šlo o podporu vyjádřenou Objednateli či klientovi. 

 

III. Odměna za Vystoupení

1.       Objednatel za provedené vystoupení zaplatí Zhotoviteli základní honorář ve výši XXX CZK včetně DPH (dále jen „Odměna“). 

2.       Odměna bude vyplacena převodem na účet Zhotovitele uvedený ve smlouvě do 2 dnů od ukončení Vystoupení. Náklady na cestovné a dopravu na místo konání Vystoupení nebudou Zhotoviteli uhrazeny, jelikož již jsou zahrnuty v Odměně.

3.       Dojde-li na straně Objednatele k prodlení se zaplacením odměny, bude Zhotoviteli zaplacena smluvní pokuta ve výši 1 % z neuhrazené částky za každý den prodlení. 

4.       Zhotovitel svou činnost vykonává jako umělec na „volné noze“, dle legislativy jde o příjem ze samostatné činnosti dle §7 o dani z příjmu. Umělec by měl podat daňové přiznání v případě, vydělá-li v daném kalendářním roce v součtu více, jak 15 000 Kč. Umělec, který je zaměstnán dle §6 by měl podat daňové přiznání v případě, přesáhne-li jeho roční příjem v součtu 6 000 Kč. Přiznání by se mělo podat i tehdy, je-li evidentní, že jeho výsledkem bude nulová daňová povinnost.


                                          IV. Sankce za ušlý zisk a poškození dobrého jména              

1.       Pokud Zhotovitel nebude moci Vystoupení provést z jakéhokoliv důvodu, zavazuje se neprodleně tuto skutečnost Objednateli sdělit a to nejpozději do 2 hodin od vzniku překážky, a pokud to bude možné, zajistit na Vystoupení za sebe srovnatelnou náhradu. 

2.       Nesplní-li Zhotovitel svou povinnost dle odstavce 1. a nedostaví-li se Zhotovitel na Vystoupení min. 5 minut před jeho zahájením, či zruší-li Zhotovitel, i bez ohledu na své zavinění Vystoupení nejpozději:

3.       Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude Objednatelem k uhrazení sankce vyzván formou e-mailové zprávy zaslané na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy a je sjednána splatnost 7 dní od doručení výzvy k uhrazení sankce. Smluvní strany se dohodly na tom, že vylučují použití ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Dojde-li na straně Zhotovitele k prodlení se zaplacením sankce, bude Zhotovitelem Objednateli zaplacena smluvní pokuta ve výši 1 % z neuhrazené částky za každý den prodlení. 


V. Práva a povinnosti Objednatele

Zhotovitel povoluje Objednateli pořídit, upravovat, uchovávat, zveřejňovat a šířit zvukové, obrazové a/nebo zvukově obrazové záznamy z Vystoupení či jeho části toliko v rozsahu potřebném pro potřeby informování veřejnosti, nerozhodno,  zda k tomu dojde slovem, písmem či jiným médiem. Zhotovitel uděluje Objednateli licenci a souhlasí s právem Objednatele využít záznamy z Vystoupení k propagačním účelům Objednatele, přičemž se jedná o licenci výhradní.


VI. Závěrečné ustanovení

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. Je možné ji měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž obě smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.
Smlouva a práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění, to vše včetně případu, kdy právní vztahy vyplývající ze smlouvy obsahují mezinárodní prvek.


 

                                                                           V   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       dne  . . . . . . . . . . . .

                                                                                                                                                                                         

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                       Zhotovitel                                                                                                            za Objednatele